Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 70 kết quả
Encyclopedia of war & American society
Tác giả: Peter Karsten
Xuất bản: Thousand Oaks Calif: Sage Publications, 2006
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  973.03
 
Encyclopedia of measurement and statistics
Tác giả: Kristin Rasmussen, Neil J Salkind
Xuất bản: Thousand Oaks Calif: SAGE Publications, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  001.403
 
Encyclopedia of educational psychology
Tác giả: Kristin Rasmussen, Neil J Salkind
Xuất bản: Thousand Oaks Calif: Sage Publications, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  370.1503
 
Encyclopedia of terrorism
Tác giả: Harvey W Kushner
Xuất bản: Thousand Oaks Calif: Sage Publications, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  303.6
 
Encyclopedia of multicultural psychology
Tác giả: Yo Jackson
Xuất bản: Thousand Oaks Calif: SAGE Publications, 2006
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  155.8
 
Encyclopedia of disability
Tác giả: Gary L Albrecht
Xuất bản: Thousand Oaks Calif: Sage Publications, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.4
 
Encyclopedia of world poverty
Tác giả: Mehmet Odekon
Xuất bản: Thousand Oaks Calif: SAGE Publications, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.503
 
Encyclopedia of prisons & correctional facilities
Tác giả: Mary Bosworth
Xuất bản: Thousand Oaks Calif: Sage Publications, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  365
 
Encyclopedia of school psychology
Tác giả: Steven W Lee
Xuất bản: Thousand Oaks Calif: Sage Publications, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  370.15
 
Encyclopedia of interpersonal violence
Tác giả: Jeffrey L Edleson, Claire M Renzetti
Xuất bản: Thousand Oaks Calif: Sage Publications, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  303.603
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục