Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 31 kết quả
Seeds : biology, development and ecology
Tác giả: Steve W Adkins, Sarah Ashmore, Sheldon C Navie
Xuất bản: Wallingford UK Cambridge MA: CABI, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  631.521
 
Biorational tree-fruit pest management
Tác giả: Martin Aluja, Tracy C Leskey, Charles Vincent
Xuất bản: Wallingford UK Cambridge MA: CABI, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  634.049
 
Cruise ship tourism
Tác giả: Ross K Dowling
Xuất bản: Wallingford UK Cambridge MA: CABI Pub, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  387.5/42068
 
Tourism and mobilities : local-global connections
Tác giả: Peter Burns, Marina Novelli
Xuất bản: Wallingford UK Cambridge MA: CABI, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.4/791
 
Tourism development : growth, myths, and inequalities
Tác giả: Peter Burns, Marina Novelli
Xuất bản: Wallingford UK Cambridge MA: CABI, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.4791
 
Microbiological methods for assessing soil quality
Tác giả: Anna Benedetti, Jaap Bloem, David W Hopkins
Xuất bản: Wallingford UK Cambridge MA: CABI Pub, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  579.1757
 
Fundamentals of tropical turf management
Tác giả: G (Greg) Wiecko
Xuất bản: Wallingford UK Cambridge MA: CABI Pub, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  635.9642
 
Citrus genetics, breeding and biotechnology
Tác giả: Iqrar A Khan
Xuất bản: Wallingford UK Cambridge MA: CABI, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  634.3045233
 
Health benefits of organic food : effects of the environment / edited by D. Ian Givens ... [et al.]
Tác giả: D I Givens
Xuất bản: Wallingford UK Cambridge MA: CABI, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  641.302
 
Health, nutrition and food demand
Tác giả: Wen S Chern, Kyrre Rickertsen
Xuất bản: Wallingford UK Cambridge MA: CABI Pub, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.8
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục