Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 10 kết quả
Membrane technology in the chemical industry
Tác giả: S P Nunes, K V Peinemann
Xuất bản: Weinheim Germany: WileyVCH, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.28424
 
Enabling technology for MEMS and nanodevices
Tác giả: H Baltes
Xuất bản: Weinheim Germany: WileyVCH, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.5
 
Process development : from the initial idea to the chemical production plant
Tác giả: G Herbert Vogel
Xuất bản: Weinheim Germany: WileyVCH, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.28
 
Stirring : theory and practice
Tác giả: Marko Zlokarnik
Xuất bản: Weinheim Germany: WileyVCH, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.284292
 
Strained metallic surfaces : theory, mechanical behaviour and fatigue strength
Tác giả: Valim Levitin, Stephan Loskutov
Xuất bản: Weinheim Germany: Wiley, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.16
 
Organic nanostructures
Tác giả: J L Atwood, Jonathan W Steed
Xuất bản: Weinheim Germany: WileyVCH, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.5
 
Nucleic acids as molecular diagnostics
Tác giả: Andreas Keller, Eckart Meese
Xuất bản: Weinheim Germany: WileyVCH, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.0756
 
Product design and engineering : formulation of gels and pastes
Tác giả: Ulrich Bröckel, Willi Meier, Gerhard Wagner
Xuất bản: Weinheim Germany: WileyVCH, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.8
 
Magnetic resonance elastography [electronic resource] : physical background and medical applications
Tác giả: Sebastian Hirsch, Jürgen Braun, Ingolf Sack
Xuất bản: Weinheim Germany: WileyVCH, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.07
 
Chemical metallurgy : principles and practice
Tác giả: C K Gupta
Xuất bản: Weinheim Germany Cambridge: WileyVCH, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  669
 
1

Truy cập nhanh danh mục