Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 19 kết quả (0.0199542 giây)
CIW [electronic resource] : security professional study guide
Tác giả: James Stanger
Alameda Calif: SYBEX, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.8
 
CCSE NG [electronic resource] : Check Point certified security expert study guide
Tác giả: Valerie Leveille
Alameda Calif: SYBEX Inc, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.8
 
MCAD/MCSD : Visual Basic .Net XML web services and server components study guide [electronic resource]
Tác giả: Pamela Fanstill
Alameda Calif: Sybex, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc: 005.2
 
Photoshop secrets of the pros [electronic resource] : 20 top artists and designers face off
Tác giả: Mark Clarkson
Alameda Calif: SYBEX, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 006.686
 
Visual C#.NET developer's handbook [electronic resource]
Tác giả: John Mueller
Alameda Calif: SYBEX, 2002
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc: 005.133
 
Mastering Windows XP registry [electronic resource]
Tác giả: Peter D Hipson
Alameda Calif: SYBEX, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.44769
 
Mastering C# database programming [electronic resource]
Tác giả: Jason Price
Alameda Calif: SYBEX, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc: 005.13
 
PC disaster and recovery [electronic resource]
Tác giả: Kate Chase
Alameda Calif: SYBEX Inc, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc: 621.3916
 
Security+ fast pass [electronic resource]
Tác giả: James Michael Stewart
Alameda Calif: SYBEX, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.8
 
Programming spiders, bots, and aggregators in Java [electronic resource]
Tác giả: Jeff Heaton
Alameda Calif: SYBEX, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 006.3
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục