Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 75 kết quả (0.0156621 giây)
Oracle essentials : Oracle databass 11g
Tác giả: Rick Greenwald
Beijing Sebastopol CA: OReilly, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.7585
 
ClojureScript : up and running
Tác giả: Stuart Sierra
Beijing Sebastopol CA: OReilly, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.133
 
The little book on CoffeeScript [electronic resource]
Tác giả: Alex MacCaw
Beijing Sebastopol CA: OReilly Media, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.2762
 
Code simplicity [electronic resource]
Tác giả: Max Kanat-Alexander
Beijing Sebastopol CA: OReilly, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.1
 
Introduction to Tornado [electronic resource]
Tác giả: Michael Dory
Beijing Sebastopol CA: OReilly, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 004.36
 
Programming Entity Framework : Code First
Tác giả: Julia Lerman
Beijing Sebastopol CA: OReilly Media, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 006.3
 
High performance JavaScript
Tác giả: Nicholas C Zakas
Beijing Sebastopol CA: OReilly, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 006.76
 
Cisco IOS in a nutshell : a desktop quick reference for IOS on IP networks
Tác giả: James Boney
Beijing Sebastopol CA: OReilly, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 004.62
 
The Twitter book
Tác giả: Tim O'Reilly
Beijing Sebastopol CA: OReilly, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 006.76
 
Using Google App Engine [electronic resource]
Tác giả: Charles R Severance
Beijing Sebastopol CA: OReilly, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 621.38
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục