Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 50 kết quả
Learning PHP, MySQL, and JavaScript [electronic resource]
Tác giả: Robin Nixon
Xuất bản: Beijing Sebastopol Calif: OReilly, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.2762
 
Concurrent programming in Mac OS X and iOS
Tác giả: Vandad Nahavandipoor
Xuất bản: Beijing Sebastopol Calif: OReilly, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.275
 
Developing Android applications with Flex 4.5
Tác giả: Rich Tretola
Xuất bản: Beijing Sebastopol Calif: OReilly, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.365
 
APIs [electronic resource] : a strategy guide
Tác giả: Daniel Jacobson, Greg Brail, Dan Woods
Xuất bản: Beijing Sebastopol Calif: OReilly, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
Getting started with OAuth 2.0 [electronic resource]
Tác giả: Ryan Boyd
Xuất bản: Beijing Sebastopol Calif: OReilly, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
Getting started with Fluidinfo
Tác giả: Nicholas J Radcliffe, Nicholas H Tollervey
Xuất bản: Beijing Sebastopol Calif: OReilly, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
RESTful Java with JAX-RS [electronic resource]
Tác giả: Bill Burke
Xuất bản: Beijing Sebastopol Calif: OReilly, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.2762
 
Mobile Javascript application development
Tác giả: Adrian Kosmaczewski
Xuất bản: Beijing China Sebastopol Calif: OReilly, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.13
 
Building social web applications [electronic resource]
Tác giả: Gavin Bell, Robert Romano
Xuất bản: Beijing Sebastopol Calif: OReilly, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.754
 
25 recipes for getting started with R [electronic resource]
Tác giả: Paul Teetor
Xuất bản: Beijing Sebastopol Calif: OReilly Media, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.50285
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục