Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 574 kết quả
Relativistic transitions in the hydrogenic atoms [electronic resource]
Tác giả: R Boudet
Xuất bản: Berlin Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530
 
Mechanics of Composite Materials with MATLAB [electronic resource]
Tác giả: G Z Voyiadjis, Peter Issa Kattan
Xuất bản: Berlin Heidelberg: SpringerVerlag Berlin Heidelberg, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621
 
Vacuum Technology [electronic resource] : Practice for Scientific Instruments
Tác giả: Nagamitsu Yoshimura
Xuất bản: Berlin Heidelberg: SpringerVerlag Berlin Heidelberg, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.55
 
Tools of Radio Astronomy [electronic resource]
Tác giả: Thomas L Wilson, Susanne Hüttemeister, Kristen Rohlfs
Xuất bản: Berlin Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  522.682
 
Security for Web Services and Service-Oriented Architectures [electronic resource]
Tác giả: Elisa Bertino, Lorenzo Martino, Federica Paci, Anna Squicciarini
Xuất bản: Berlin Heidelberg: SpringerVerlag Berlin Heidelberg, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004
 
Crystallography and the World of Symmetry [electronic resource]
Tác giả: Sanat K Chatterjee, Robert Hull, R M Osgood, Jürge Parisi, Hans Warlimont
Xuất bản: Berlin Heidelberg: SpringerVerlag Berlin Heidelberg, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  548
 
Automotive Development Processes [electronic resource] : Processes for Successful Customer Oriented Vehicle Development
Tác giả: Julian Weber
Xuất bản: Berlin Heidelberg: SpringerVerlag Berlin Heidelberg, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.231
 
Estimation in Conditionally Heteroscedastic Time Series Models [electronic resource]
Tác giả: Daniel Straumann
Xuất bản: Berlin Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.5
 
Tools for Computational Finance [electronic resource]
Tác giả: Rüdiger U Seydel
Xuất bản: Berlin Heidelberg: SpringerVerlag Berlin Heidelberg, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.015195
 
Econometrics [electronic resource]
Tác giả: Badi H Baltagi
Xuất bản: Berlin Heidelberg: SpringerVerlag Berlin Heidelberg, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.015195
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục