Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Artificial cells, cell engineering and therapy
Tác giả: S Prakash
Xuất bản: Cambridge England Boca Raton Fla: Woodhead Pub CRC Press, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610.28
 
Fruit and vegetable biotechnology
Tác giả: Victoriano Valpuesta
Xuất bản: Boca Raton Fla Cambridge England: CRC Press Woodhead Pub, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  631.5
 
Fruit and vegetable processing [electronic resource] : improving quality
Tác giả: W M F Jongen
Xuất bản: Boca Raton Fla Cambridge England: CRC Press Woodhead Pub, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.8
 
Materials for engineering, third edition [electronic resource]
Tác giả: J W Martin
Xuất bản: Cambridge England Boca Raton Fla: Woodhead Publishing CRC Press, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.11
 
Green composites : polymer composites and the environment
Tác giả: Caroline Baillie
Xuất bản: Boca Raton Fla Cambridge England: CRC Press Woodhead Pub, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  668.9
 
Finite element modelling of composite materials and structures
Tác giả: F L Matthews
Xuất bản: Boca Raton Fla Cambridge England: CRC Press Woodhead Pub, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.118
 
Wood-polymer composites
Tác giả: Kristiina Oksman Niska, Mohini Sain
Xuất bản: Boca Raton Fla Cambridge England: CRC Press Woodhead Pub, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  674.83
 
1

Truy cập nhanh danh mục