Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 663 kết quả (0.039945 giây)
Fuzzy Database Modeling with XML [electronic resource]
Tác giả: Zongmin Ma
Boston MA: Springer ScienceBusiness Media Inc, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.74
 
Children's spaces
Tác giả: 
Amsterdam Boston: Architectural Press, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc: 727.083
 
Tissue engineering using ceramics and polymers
Tác giả: 
Cambridge UK Boston: ElsevierWP Woodhead Publishing is an imprint of Elsevier, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 612.028
 
Digital nature photography and Adobe Photoshop
Tác giả: Kevin L Moss
Boston MA: Thomson Course Technology, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc: 778.93
 
Solutions manual for Kinetics of catalytic reactions [electronic resource]
Tác giả: M. Albert Vannice
Boston MA: Springer ScienceBusiness Media Inc, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 541.395
 
Introduction to GPS : the Global Positioning System
Tác giả: Ahmed El-Rabbany
Boston MA: Artech House, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 526.0285
 
Master math [electronic resource] : business and personal finance math
Tác giả: Mary Hansen
Boston MA: Course Technology, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 650.01513
 
David Busch's Nikon D7000 [electronic resource] : guide to digital SLR photography
Tác giả: David D Busch
Boston MA: Course TechnologyCengage Learning, 2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc: 771.33
 
David Busch's Nikon D3100 [electronic resource] : guide to digital SLR photography
Tác giả: David D Busch
Boston MA: Course Technology, 2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc: 771.3
 
David Busch's Canon EOS Rebel T3/1100D [electronic resource] : guide to digital SLR photography
Tác giả: David D Busch
Boston MA: Course Technology, 2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc: 770
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục