Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 4691 kết quả
Aromatic chemistry
Tác giả: John D Hepworth, David R Waring, Michael J Waring
Xuất bản: Cambridge: Royal Society of Chemistry, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547.6
 
Age in the Welfare State : The Origins of Social Spending on Pensioners, Workers, and Children [electronic resource]
Tác giả: Julia Lynch, Robert H Bates, Ellen Comisso, Peter Hall, Peter Lange, Joel Migdal, Helen Milner
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362
 
Architects of Political Change : Constitutional Quandaries and Social Choice Theory [electronic resource]
Tác giả: Norman Schofield, Randall Calvert, Thrainn Eggertsson
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  320.97301
 
Capitalism, Democracy, and Welfare [electronic resource]
Tác giả: Torben Iversen, Robert H Bates, Ellen Comisso, Peter Hall, Peter Lange, Joel Migdal, Helen Milner
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.126
 
From Nuremberg to The Hague : The Future of International Criminal Justice [electronic resource]
Tác giả: Philippe Sands
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  341.77
 
Practical Interfacing in the Laboratory : Using a PC for Instrumentation, Data Analysis and Control [electronic resource...
Tác giả: Stephen E Derenzo
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.002
 
Powder metallurgy technology [electronic resource]
Tác giả: G S Upadhyaya
Xuất bản: Cambridge: Cambridge International Science Publishing, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  671.37
 
Geometry and topology [electronic resource]
Tác giả: Miles Reid, Szendrői Balász
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  516
 
Probability and Information [electronic resource] : An Integrated Approach
Tác giả: David Applebaum
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.2
 
Bacterial Physiology and Metabolism [electronic resource]
Tác giả: Byung Hong Kim, Geoffrey Michael Gadd
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.293
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục