Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 213 kết quả (0.3000621 giây)
The Art of Communication in a Polarized World
Tác giả: Conway Kyle,
Thông tin xuất bản: Canada : Athabasca University Press , 20200331
Ký hiệu phân loại: 303.482
ISBN: 9781771992930
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Regime of Obstruction : How Corporate Power Blocks Energy Democracy
Tác giả: Carroll William K,
Thông tin xuất bản: Canada : Athabasca University Press , 20210423
Ký hiệu phân loại: 338.272820971
ISBN: 9781771992893
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Plastic Legacies : Pollution, Persistence, and Politics
Tác giả: Farrelly Trisia,
Thông tin xuất bản: Canada : Athabasca University Press , 20210708
Ký hiệu phân loại: 363.7288
ISBN: 9781771993272
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Marking Dough
Tác giả: Kazanjian Kirk,
Thông tin xuất bản: Canada : John Wiley Son , 2004
Ký hiệu phân loại: 338.76
ISBN: 0471432091
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Reinforced Concrete Slabs
Tác giả: Park Robert,
Thông tin xuất bản: Canada : John Wiley , 2000
Ký hiệu phân loại: 624.18342
ISBN: 0471348503
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Energy convergence : the beginning of the multi-commodity market
Tác giả: Fusaro Peter C,
Thông tin xuất bản: Canada : Wiley , 2002
Ký hiệu phân loại: 333.79068
ISBN: 0471219460
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
The power of gold : the history of an obsession
Tác giả: Bernstein Peter L,
Thông tin xuất bản: Canada : John Wiley Sons , 2001
Ký hiệu phân loại: 398.365
ISBN: 0471252107
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
The X-Factor : getting extraorrdinary results from ordinary people
Tác giả: Reck Ross Richard,
Thông tin xuất bản: Canada : John Wiley Sons , 2001
Ký hiệu phân loại: 658.314
ISBN: 0471443891
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Forbes to the limits
Tác giả: James M Clash,
Thông tin xuất bản: Canada : John Wiley and Sons Inc , 2003
Ký hiệu phân loại: 658.409
ISBN: 0471210935
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Local area networks : A bisiness-oriented approach
Tác giả: James E Goldman,
Thông tin xuất bản: Canada : John Wiley and Sons Inc , 2000
Ký hiệu phân loại: 004.68
ISBN: 0471330477
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục