Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 14 kết quả (0.6899977 giây)
The Mythology in Our Language : Remarks on Frazer's Golden Bough
Thông tin xuất bản: Chicago IL USA : HAU Books , 2017
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Classic Concepts in Anthropology
Tác giả: Valeri Valerio,
Thông tin xuất bản: Chicago IL USA : HAU Books , 20171215
Ký hiệu phân loại: 301
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
On Kings
Tác giả: Sahlins Marshall,
Thông tin xuất bản: Chicago IL USA : HAU Books , 20171101
Ký hiệu phân loại: 303.3
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Owners of Kinship : Asymmetrical Relations in Indigenous Amazonia
Tác giả: Costa Luiz,
Thông tin xuất bản: Chicago IL USA : HAU Books , 20180101
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Before and After Gender : Sexual Mythologies of Everyday Life
Tác giả: Strathern Marilyn,
Thông tin xuất bản: Chicago IL USA : HAU Books , 20160531
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Values of Happiness : Toward an Anthropology of Purpose in Life
Tác giả: Kavedzija Iza,
Thông tin xuất bản: Chicago IL USA : HAU Books , 20161130
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Two Lenins : A Brief Anthropology of Time
Thông tin xuất bản: Chicago IL USA : HAU Books , 20171101
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ASEAN Resistance to Sovereignty Violation : Interests, Balancing and the Role of the Vanguard State
Tác giả: Southgate Laura,
Thông tin xuất bản: Chicago IL USA : Policy Press , 2019
Ký hiệu phân loại: 320.15
ISBN: 1529202213
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Why We Play : An Anthropological Study
Tác giả: Hamayon Roberte,
Thông tin xuất bản: Chicago IL USA : HAU Books , 2016
Ký hiệu phân loại: 790
ISBN: 9780986132568
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Mythology in Our Language
Thông tin xuất bản: Chicago IL USA : HAU Books , 2017
Ký hiệu phân loại: 201.3
ISBN: 9780990505068
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục