Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 27 kết quả
Musk & Byrne
Tác giả: Fiona Capp
Xuất bản: Crows Nest NSW Australia: Allen Unwin, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823
 
The media & communications in Australia
Tác giả: Stuart Cunningham, Graeme Turner
Xuất bản: Crows Nest NSW: Allen Unwin, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  302.230994
 
The apricot colonel
Tác giả: Marion Halligan
Xuất bản: Crows Nest NSW Australia: Allen Unwin, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.3
 
The eye of Ulam : a comic adventure
Tác giả: Terry Denton
Xuất bản: Crows Nest NSW Australia: Allen Unwin, 2001
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  741.5994
 
The endangered list
Tác giả: Brian Westlake
Xuất bản: Crows Nest NSW: Allen Unwin, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823
 
Some girls do : my life as a teenager
Tác giả: Jacinta Tynan
Xuất bản: Crows Nest NSW: Arena Books, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  305.23520994
 
The original million dollar mermaid : the Annette Kellerman story
Tác giả: Emily Gibson, Barbara Firth
Xuất bản: Crows Nest NSW Australia: Allen Unwin, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  797.21092
 
The prosperous thief
Tác giả: Andrea Goldsmith
Xuất bản: Crows Nest NSW: Allen Unwin, 2002
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823
 
Chemical palace
Tác giả: Fiona McGregor
Xuất bản: Crows Nest NSW: Allen Unwin, 2002
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.914
 
Carrion colony
Tác giả: Richard King
Xuất bản: Crows Nest NSW: Allen Unwin, 2002
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục