Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 42 kết quả
Error control systems for digital communication and storage
Tác giả: Stephen B Wicker
Xuất bản: Englewood Cliffs NJ: Prentice Hall, 1995
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38224
 
Introduction to spread-spectrum communications
Tác giả: Roger L Peterson, David E Borth, Rodger E Ziemer
Xuất bản: Englewood Cliffs NJ: Prentice Hall, 1995
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.382
 
Optimal control : linear quadratic methods
Tác giả: Brian DO Anderson, John Moore
Xuất bản: Englewood Cliffs NJ: PrenticeHall, 1989
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.8312
 
The recipes of the Five Brothers
Tác giả:
Xuất bản: Englewood Cliffs NJ: Van den Bergh Foods, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  641.59455
 
Designing visual interfaces : communication oriented techniques
Tác giả: Kevin Mullet, Darrell Sano
Xuất bản: Englewood Cliffs NJ: SunSoft Press, 1995
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.7
 
Words into type
Tác giả: Marjorie E Skillin, Robert M Gay
Xuất bản: Englewood Cliffs NJ: Prentice Hall, 1974
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808
 
ANSI Common Lisp
Tác giả: Paul Graham
Xuất bản: Englewood Cliffs NJ: Prentice Hall, 1996
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
Wavelets and subband coding
Tác giả: Martin Vetterli, Jellena Kovačević
Xuất bản: Englewood Cliffs NJ: Prentice Hall PTR, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.382
 
Introduction to signal processing
Tác giả: Sophocles J Orfanidis
Xuất bản: Englewood Cliffs NJ: Prentice Hall, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3822
 
Fundamentals of statistical signal processing
Tác giả: Steven M Kay
Xuất bản: Englewood Cliffs NJ: PrenticeHall PTR, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3822
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục