Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 5043 kết quả
Electric distribution systems [electronic resource]
Tác giả: A A Sallam
Xuất bản: Hoboken: John Wiley Sons, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.319
 
The technology toolbelt for teaching [electronic resource]
Tác giả: Susan Manning
Xuất bản: Hoboken: John Wiley Sons, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  371.334
 
Do I Need to See the Doctor [electronic resource] : The Home-Treatment Encyclopedia - Written by Medical Doctors
Tác giả: Brian Murat, Joh Rea, Gre Stewart
Xuất bản: Hoboken: John Wiley Sons Inc, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613
 
Frommer's Maine Coast [electronic resource]
Tác giả: Paul Karr
Xuất bản: Hoboken: John Wiley Sons Inc, 2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  917.410444
 
Frommer's Hong Kong [electronic resource]
Tác giả: Beth Reiber
Xuất bản: Hoboken: John Wiley Sons Inc, 2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  915.125046
 
Frommer's New Mexico [electronic resource]
Tác giả: Lesley S King
Xuất bản: Hoboken: John Wiley Sons Inc, 2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  917.890454
 
British Sign Language For Dummies
Tác giả: City Lit
Xuất bản: Hoboken: John Wiley Sons Ltd, 2008
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  419
 
Frommer's New York City with Kids [electronic resource]
Tác giả: Alexis Lipsitz Flippin
Xuất bản: Hoboken: John Wiley Sons Inc, 2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  917.47
 
Frommer's Jamaica [electronic resource]
Tác giả: Darwin Porter, Danforth Prince
Xuất bản: Hoboken: John Wiley Sons Inc, 2010
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  917.292046
 
Pauline Frommer's Paris. [electronic resource]
Tác giả: Margie Rynn
Xuất bản: Hoboken: John Wiley Sons Inc, 2009
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  914.43610484
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục