Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 35 kết quả (0.6500066 giây)
The Cognitive neuropsychology of schizophrenia
Thông tin xuất bản: Hove : L Erlbaum Associates , 1992
Ký hiệu phân loại: 616.898
ISBN: 0863772242
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 48330 Định dạng: PDF
Managing intense emotions and overcoming self-destructive habits : a self-help manual elektronisk ressurs
Tác giả: Bell Lorraine,
Thông tin xuất bản: Hove : BrunnerRoutledge , 2003
Ký hiệu phân loại: 616.85852
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 92658 Định dạng: PDF
Freud : a critical re-evaluation of his theories
Tác giả: Fine Reuben,
Thông tin xuất bản: Hove : Routledge , 2014
Ký hiệu phân loại: 150.1952
ISBN: 9780415717083
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 137922 Định dạng: PDF
Christ and Freud : a study of religious experience and observance
Tác giả: Guirdham Arthur,
Thông tin xuất bản: Hove : Routledge , 2014
Ký hiệu phân loại: 261.515
ISBN: 9780415717106
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 137923 Định dạng: PDF
Cognitive behaviour therapy : a guide for the practising clinician
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hove : BrunnerRoutledge , 2002
Ký hiệu phân loại: 616.89142
ISBN: 1583911049
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 138029 Định dạng: PDF
The mind's affective life : a psychoanalytic and philosophical inquiry
Thông tin xuất bản: Hove : BrunnerRoutledge , 2001
Ký hiệu phân loại: 150.1
ISBN: 1583911537
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 138030 Định dạng: PDF
In the analyst's consulting room
Tác giả: Ferro Antonino,
Thông tin xuất bản: Hove : BrunnerRoutledge , 2002
Ký hiệu phân loại: 150.19501
ISBN: 1583912215
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 138039 Định dạng: PDF
Other banalities : Melanie Klein revisited
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hove : Routledge , 2006
Ký hiệu phân loại: 150.195092
ISBN: 1583917500
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 138041 Định dạng: PDF
Schizophrenia : the final frontier : a festschrift for Robin M. Murray
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hove : Psychology , 2011
Ký hiệu phân loại: 616.898
ISBN: 1848720777
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 138133 Định dạng: PDF
Cognition and emotion : from order to disorder
Tác giả: Power Michael J,
Thông tin xuất bản: Hove : Psychology Press , 2016
Ký hiệu phân loại: 152.4
ISBN: 9781848722675
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 138135 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục