Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 93 kết quả
Cone Penetration Testing 2018 : Proceedings of the 4th International Symposium on Cone Penetration Testing (CPT'18), 21-22 June, 2018, Delft, The Netherlands
Tác giả: Michael A Hicks, Michael A Hicks, Joek Peuchen, Joek Peuchen, Pisanò FedericoPisanò Federico
Xuất bản: Leiden The Netherlands: Taylor Francis, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  631.433
 
The Mechanical Behavior of Salt X : PROCEEDINGS OF THE 10TH CONFERENCE ON THE MECHANICAL BEHAVIOR OF SALT (SALTMECH X), UTRECHT, THE NETHERLANDS, 06-08 JULY 2022
Tác giả: JHP de Bresser, JHP de Bresser, MR Drury, MR Drury, P A Fokker, P A Fokker, M Gazzani, M Gazzani, SJT Hangx, SJT Hangx, AR Niemeijer, AR Niemeijer, CJ Spiers, CJ Spiers
Xuất bản: Leiden The Netherlands: Taylor Francis, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  620.198
 
The Mechanical Behavior of Salt X : PROCEEDINGS OF THE 10TH CONFERENCE ON THE MECHANICAL BEHAVIOR OF SALT (SALTMECH X), UTRECHT, THE NETHERLANDS, 06-08 JULY 2022
Tác giả: JHP de Bresser, JHP de Bresser, MR Drury, MR Drury, P A Fokker, P A Fokker, M Gazzani, M Gazzani, SJT Hangx, SJT Hangx, AR Niemeijer, AR Niemeijer, CJ Spiers, CJ Spiers
Xuất bản: Leiden The Netherlands: Taylor Francis, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  620.198
 
Computer, intelligent computing and education technology : selected peer reviewed papers from 2014 International Confere...
Tác giả: Hsiang-Chuan Liu, Wen-Pei Sung, Wenli Yao
Xuất bản: Leiden The Netherlands: CRC PressBalkema, 2014
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004
 
Islamic Ethics and the Trusteeship Paradigm: Taha Abderrahmane's Philosophy in Comparative Perspectives : الأخلاق الإسلا...
Tác giả: Mohammed Hashas, Mutaz al-Khatib, Mutaz al-Khatib, Mohammed Hashas
Xuất bản: Leiden The Netherlands: Brill, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  297.5
 
Asian Yearbook of International Law, Volume 12 (2005-2006)
Tác giả: BS Chimni, BS Chimni, Miyoshi Masahiro, Miyoshi Masahiro, Surya P Subedi, Surya P Subedi
Xuất bản: Leiden The Netherlands: Brill, 2007
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  341
 
Free Will, Causality, and Neuroscience
Tác giả: Bernard Feltz, Bernard Feltz, Marcus Missal, Marcus Missal, Andrew Sims, Andrew Sims
Xuất bản: Leiden The Netherlands: Brill, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  123.5
 
Safety and Reliability - Safe Societies in a Changing World
Tác giả:
Xuất bản: Leiden The Netherlands: Taylor Francis, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  620.86
 
Language Shattered
Tác giả: Maghiel van Crevel
Xuất bản: Leiden The Netherlands: Leiden University Press, 1996
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  895,115209
 
A Subgrouping of Nine Philippine Languages
Tác giả: TA Llamzon
Xuất bản: Leiden Netherlands: Brill, 1969
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  499.21
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục