Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 2558 kết quả
Philosophy of literature : an introduction
Tác giả: Christopher New
Xuất bản: London New York: Routledge, 1999
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  801
 
Do not open
Tác giả: John Farndon
Xuất bản: London: New York Dorling Kindersley, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  001.94
 
Grids, clouds and virtualization [electronic resource]
Tác giả: Giovanni Aloisio, Massimo Cafaro
Xuất bản: London: New York Springer, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004
 
China and the world since 1945 : an international history
Tác giả: Chi-Kwan Mark
Xuất bản: London: New York Routledge, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ddc:  327.51
 
Colloquial Hebrew : the complete course for beginners
Tác giả: Zippi Lyttleton, Tamar Wang
Xuất bản: London: New York Routledge, 2003
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  492.482421
 
Ethnic conflict and terrorism : the origins and dynamics of civil wars
Tác giả: J Soeters
Xuất bản: London: New York Routledge, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  303.62089
 
Colloquial Danish : the complete course for beginners
Tác giả: W Glyn Jones, Kirsten Gade
Xuất bản: London: New York Routledge, 2003
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  439
 
The archaeology of northeast China : beyond the Great Wall
Tác giả: Sarah M Nelson
Xuất bản: London: New York Routledge, 1995
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
ddc:  931
 
Herbal remedies
Tác giả: Andrew Chevallier, David Keifer
Xuất bản: London: New York DK Publishing, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.321
 
Auditing organizational communication : a handbook of research, theory and practice
Tác giả: Owen Hargie, Dennis Tourish
Xuất bản: London: New York Routledge, 2009
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  658.4013
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục