Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
The effects of air pollution on the built environment
Tác giả: Peter Brimblecombe
Xuất bản: London Singapore River Edge NJ: Imperial College Press World Scientific, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  690
 
Design of modern highrise reinforced concrete structures
Tác giả: Hiroyuki Aoyama
Xuất bản: London Singapore River Edge NJ: Imperial College Press Distributed by World Scientific, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  624.18341
 
Molecular to global photosynthesis
Tác giả: Mary D Archer, J Barber
Xuất bản: London Singapore River Edge NJ: Imperial College Press Distributed by World Scientific Pub, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.46
 
Modern physics : an introductory text
Tác giả: Jeremy I Pfeffer, Shlomo Nir
Xuất bản: London Singapore River Edge NJ: Imperial College Press Distributed by World Scientific Pub, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530
 
Malaria : a hematological perspective
Tác giả: Saad H Abdalla, G Pasvol
Xuất bản: London Singapore River Edge NJ: Imperial College Press Distributed by World Scientific Pub Co, c2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.9792
 
Service characteristics of biomedical materials and implants
Tác giả: A W Batchelor, Margam Chandrasekaran
Xuất bản: London Singapore River Edge NJ: Imperial College Press Distributed by World Scientific Pub, c2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.96
 
Malaria : a hematological perspective
Tác giả: Geofrey Pasvol
Xuất bản: London Singapore River Edge NJ: Imperial College Press Distributed by World Scientific Pub Co, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.936
 
1

Truy cập nhanh danh mục