Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1136 kết quả (0.0156777 giây)
Numeral classifier and classifier languages : Chinese, Japanese, and Korean
Tác giả: Chungmin Lee
London New York: Routledge, 2020
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc: 495
 
Westminster Abbey Richard Jen
Tác giả: 
London: Profile Books Ltd, 2004
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc: 726.70942132
 
Cambridge international AS and A level mathematics. Pure mathematics 2 and 3
Tác giả: Sophi Goldie
London: Hachette UK company, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 510
 
Cambridge international AS and A level mathematics. Statistics
Tác giả: Roge Porkess
London: Hachette UK company, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 519.5
 
100 cases in acute medicine
Tác giả: Kerry Layne
London: Hodder Arnold an Hachette UK Company, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 616.02
 
Start to finish : 24 weeks to an endurance triathlon
Tác giả: Paul Huddle
London: Meyer Meyer Sport UK Ltd, 2011 c2004
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc: 796.4257
 
Town and country planning in the UK [electronic resource]
Tác giả: J. B Cullingworth
London: Routledge, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc: 711.0941
 
Check your English vocabulary for living in the UK
Tác giả: Rawdo Wyatt
London: A C Black, 2006
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc: 428.24
 
Feeling Gender [electronic resource] : A Generational and Psychosocial Approach
Tác giả: Harriet Bjerrum Nielsen
London: Palgrave Macmillan UK Imprint Palgrave Macmillan, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 305.3
 
Sonic Skills [electronic resource] : Listening for Knowledge in Science, Medicine and Engineering (1920s-Present)
Tác giả: Karin Bijsterveld
London: Palgrave Macmillan UK Imprint Palgrave Macmillan, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 620.2
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục