Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 2527 kết quả
New Jersey : a history of the Garden State
Tác giả: Maxine Lurie, Richard F Veit
Xuất bản: New Brunswick NJ: Rutgers University Press, c2012
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  974.9
 
Raised at Rutgers : a president's story
Tác giả: Richard L McCormick
Xuất bản: New Brunswick New Jersey: Rutgers University Press, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  378.74941
 
Independence day [online resource]
Tác giả: Richard Ford
Xuất bản: New York: Vintage Books, 1995
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
Introductory economics
Tác giả: Arleen J Hoag, John H Hoag
Xuất bản: New Jersey: World Scientiific, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330
 
Simulation techniques in financial risk management
Tác giả: Ngai Hang Chan, Hoi-Ying Wong
Xuất bản: New Jersey: WileyInterscience, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.5
 
Fighting corruption in Asia [electronic resource] : causes, effects, and remedies
Tác giả: John Kidd, Frank-Jürge Richter
Xuất bản: New Jersey: World Scientific, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.473
 
The mechanics of piezoelectric structures [electronic resource]
Tác giả: Jiashi YangJiashi Yang
Xuất bản: New Jersey: World Scientific, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  537
 
Introduction to Time Series and Forecasting-2nd edition
Tác giả: Peter JBrockwell
Xuất bản: New Jersey: Springer, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.55
 
Handbook of dementia : psychological, neurological, and psychiatric perspectives
Tác giả: Peter A Lichtenberg, Alan M Mellow, Daniel L Murman
Xuất bản: New Jersey: John Wiley Son, 2003
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  616.83
 
Yahoo! SiteBuilder for dummies
Tác giả: Richard Wagner
Xuất bản: New Jersey: Wiley, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.276
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục