Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 15 kết quả
Glory
Tác giả: Sarah Brill
Xuất bản: North Melbourne: Spinifex Press, 2002
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.92
 
Manawa Toa / Heart Warrior
Tác giả: Cathie Dunsford
Xuất bản: North Melbourne: Spinifex Press, 1999
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.91
 
Rumours of dreams
Tác giả: Sandi Hall
Xuất bản: North Melbourne: Spinifex Press, 1999
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823
 
The silicon tongue
Tác giả: Beryl Fletcher
Xuất bản: North Melbourne: Spinifex Press, 1996
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823
 
Wire dancing
Tác giả: Patricia Sykes
Xuất bản: North Melbourne: Spinifex Press, 1999
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  821
 
Kath Williams : the unions and the fight for equal pay
Tác giả: Zelda D'Aprano
Xuất bản: North Melbourne: Spinifex Press, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  331.88
 
Modewarre : home ground elektronisk ressurs
Tác giả: Patricia Sykes
Xuất bản: North Melbourne Vic: Spinifex Press, 2004
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  821.92
 
All that false instruction
Tác giả: Kerryn Higgs
Xuất bản: North Melbourne Vic: Spinifex, 2001
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823
 
Two lips went shopping
Tác giả: Lizz Murphy
Xuất bản: North Melbourne Vic: Spinifex, 2000
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  821
 
The house at Karamu
Tác giả: Beryl Fletcher
Xuất bản: North Melbourne Vic: Spinifex Press, 2003
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục