Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 70 kết quả
The forests handbook
Tác giả: Julian Evans
Xuất bản: Oxford Malden MA USA: Blackwell Science, 2001
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  333.75
 
The handbook of clinical linguistics
Tác giả: Martin J Ball
Xuất bản: Malden MA Oxford: Blackwell Pub, 2008
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  616.85
 
Camus
Tác giả: David Sherman
Xuất bản: Malden MA Oxford: WileyBlackwell, 2009
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  194
 
Philosophical tales : being an alternative history revealing the characters, the plots, and the hidden scenes that make ...
Tác giả: Martin Cohen
Xuất bản: Malden MA Oxford: Blackwell Pub, 2008
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  190
 
Material identities
Tác giả: Joanna R Sofaer
Xuất bản: Malden MA Oxford: Blackwell Pub, 2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  701
 
Crop post-harvest : science and technology
Tác giả: P Golob
Xuất bản: Oxford UK Malden MA: Blackwell Science, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  631.582
 
Coffee : recent developments
Tác giả: R J Clarke, O G Vitzthum
Xuất bản: Oxford Malden MA: Blackwell Science, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  663
 
Always I am Caesar
Tác giả: W Jeffrey Tatum
Xuất bản: Malden MA Oxford: Blackwell Pub, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
Structural timber design to Eurocode 5
Tác giả: Jack Porteous, Abdy Kermani
Xuất bản: Oxford Malden MA: Blackwell Pub, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  694.02
 
Structural foundation designers' manual
Tác giả: W G Curtin, N J Seward
Xuất bản: Oxford Malden MA: Blackwell Pub, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  624.1
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục