Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 281 kết quả
Geometric probability [electronic resource]
Tác giả: Herbert Solomon
Xuất bản: Philadelphia Pa: Society for Industrial and Applied Mathematics SIAM 3600 Market Street Floor 6 Philadelphia PA 19104, 1978
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.2
 
The mathematics of combustion
Tác giả: John David Buckmaster
Xuất bản: Philadelphia Pa: Society for Industrial and Applied Mathematics SIAM 3600 Market Street Floor 6 Philadelphia PA 19104, 1985
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.361
 
Deblurring images : matrices, spectra, and filtering [electronic resource]
Tác giả: Per Christian Hansen, James G Nagy, Dianne P O'Leary
Xuất bản: Philadelphia Pa: Society for Industrial and Applied Mathematics SIAM 3600 Market Street Floor 6 Philadelphia PA 19104, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.36
 
Blood banking and transfusion medicine : basic principles & practice
Tác giả: Christopher D Hillyer
Xuất bản: Philadelphia PA: Churchill LivingstoneElsevier, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615
 
Understanding and implementing the finite element method
Tác giả: Mark S Gockenbach
Xuất bản: Philadelphia PA: Society for Industrial and Applied Mathematics, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  518
 
Matrix analysis for scientists & engineers
Tác giả: Alan J Laub
Xuất bản: Philadelphia PA: Society for Industrial and Applied Mathematics, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.9
 
Knots
Tác giả: Peter Owen
Xuất bản: Philadelphia Pa: Courage Books, 1993
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  623.88
 
Fundamentals of body MRI
Tác giả: Christopher G Roth
Xuất bản: Philadelphia Pa: ElsevierSaunders, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.07548
 
Dermatology secrets plus
Tác giả: James E Fitzpatrick, Joseph G Morelli
Xuất bản: Philadelphia PA: ElsevierMosby, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.5
 
Radiology secrets plus
Tác giả: E Scott Pretorius, Jeffrey A Solomon
Xuất bản: Philadelphia PA: MosbyElsevier, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.07
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục