Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 29 kết quả
Software process dynamics
Tác giả: Raymond J Madachy
Xuất bản: Hoboken NJ Piscataway NJ: Wiley IEEE Press, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
Linear time-invariant systems
Tác giả: Schetzen Martin
Xuất bản: Piscataway NJ Hoboken NJ: IEEE Press J WileyInterscience, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3191
 
Understanding information transmission
Tác giả: John B Anderson, Rolf Johannesson
Xuất bản: Piscataway NJ Hoboken NJ: IEEE Press WileyInterscience, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3822
 
Meme media and meme market architectures : nowledge media for editing, distributing, and managing intellectual resources
Tác giả: Y Tanaka
Xuất bản: Piscataway NJ Hoboken NJ: IEEE Press WileyInterscience, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  006.7
 
Computational intelligence : the experts speak
Tác giả: David B Fogel, Charles J Robinson
Xuất bản: Piscataway NJ Hoboken NJ: IEEE Press WileyInterscience, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  006.3
 
CMOS electronics : how it works, how it fails
Tác giả: Jaume Segura, Charles F Hawkins
Xuất bản: Piscataway NJ Hoboken NJ: IEEE Press Wiley, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38152
 
High voltage and electrical insulation engineering
Tác giả: Ravindra Arora, Wolfgang Mosch
Xuất bản: Piscataway NJ Hoboken NJ: IEEE Press J Wiley, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.31
 
Wireless sensor networks [electronic resource] : a networking perspective
Tác giả: Abbas Jamalipour, Jun Zheng
Xuất bản: Piscataway NJ Hoboken NJ: IEEE Wiley, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.68
 
Introduction to electrical power systems
Tác giả: M E El-Hawary, M E El-Hawary
Xuất bản: Piscataway NJ Hoboken NJ: IEEE Press Wiley, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3
 
Practical database programming with Visual C# .NET
Tác giả: Ying Bai
Xuất bản: Hoboken NJ Piscataway NJ: John Wiley Sons IEEE Press, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.7
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục