Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 50 kết quả
Advanced 3D game programming with DirectX 9.0
Tác giả: Peter Walsh
Xuất bản: Plano Tex: Wordware Pub, 2003
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.8
 
The tomes of Delphi : Win32 Core API Windows 2000 edition
Tác giả: John Ayres
Xuất bản: Plano Tex: Wordware Pub, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.265
 
Game development and production
Tác giả: Erik Bethke
Xuất bản: Plano Tex: Wordware Pub, 2003
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.8
 
Access 2003 programming by example with VBA, XML, and ASP [electronic resource]
Tác giả: Julitta Korol
Xuất bản: Plano Tex: Wordware Publishing, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.7565
 
Memory management: algorithms and implementation in C/C++
Tác giả: Bill Blunden
Xuất bản: Plano Tex: Wordware Pub, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.4
 
Access 2007 programming by example with VBA, XML, and ASP [electronic resource]
Tác giả: Julitta Korol
Xuất bản: Plano Tex: Wordware Pub, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.75
 
Virtual machine design and implementation in C/C+ + [electronic resource]
Tác giả: Bill Blunden
Xuất bản: Plano Tex: Wordware Pub, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.4
 
Backup Exec 9 for Windows servers
Tác giả: Mike Black
Xuất bản: Plano Tex: Wordware Publishing, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.86
 
Introduction to 3D game programming with DirectX 9.0
Tác giả: Frank D Luna
Xuất bản: Plano Tex: Wordware Publishing, 2004
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (chm)
ddc:  794.825268
 
Wireless game development in Java with MIDP 2.0
Tác giả: Ralph Barbagallo
Xuất bản: Plano Tex: Wordware Pub, 2004
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (chm)
ddc:  794.81526
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục