Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 343 kết quả (0.0200069 giây)
Security operations guide for Microsoft Windows 2000 Server [electronic resource]
Tác giả: 
Sl: Microsoft Corporation, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.8
 
Mobile design pattern gallery [electronic resource]
Tác giả: Theresa Neil
Sl: OReilly, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.43776
 
VBA and macros : Microsoft Excel 2010 [electronic resource]
Tác giả: Bill Jelen
Sl: Que Pub, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.54
 
Android programming tutorials
Tác giả: Mark L Murphy
Sl: Commonsware, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.282
 
Sencha MVC architecture [electronic resource]
Tác giả: Ajit Kumar
Sl: Packt Pub, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.2
 
Programming in Go [electronic resource] : creating applications for the 21st century
Tác giả: Mark Summerfield
Sl: AddisonWesley Professional, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.133
 
C++ primer plus [electronic resource]
Tác giả: Stephen Prata
Sl: AddisionWesley Professional, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.133
 
Programming F# 3.0 [electronic resource]
Tác giả: Chris Smith
Sl: OReilly, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 530.1595
 
The Adobe Photoshop CS6 book for digital photographers [electronic resource]
Tác giả: Scott Kelby
Sl: New Riders, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 006.686
 
Step by step Windows 8 [electronic resource]
Tác giả: Ciprian Adrian Rusen
Sl: Microsoft Press, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.446
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục