Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 774 kết quả
Head First design patterns
Tác giả: Bert Bates, Elisabeth Freeman, Eric Freeman, Kathy Sierra
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
Programming WCF services
Tác giả: Juval Löwy
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.446
 
Building Web reputation systems
Tác giả: F Randall Farmer, Bryce Glass
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.7
 
Scaling MongoDB
Tác giả: Kristina Chodorow
Xuất bản: Sebastopol CA: Oreilly Media Inc, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.7
 
Programming iOS 4
Tác giả: Matt Neuburg
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly Media Inc, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.26
 
Developing Android applications with Adobe AIR
Tác giả: Véronique Brossier
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.268
 
Writing Game Center apps in iOS [electronic resource]
Tác giả: Vandad Nahavandipoor
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.258
 
Introduction to search with Sphinx
Tác giả: Andrew Aksyonoff
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.76
 
Head first iPhone and iPad development [electronic resource] : a learner's guide to creating objective-C applications fo...
Tác giả: Dan Pilone, Tracey Pilone
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly Media, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.26
 
The productive programmer
Tác giả: Neal Ford
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly Media Inc, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục