Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 771 kết quả (0.0200002 giây)
Writing and querying MapRedux in CouchDB
Tác giả: Bradley Holt
Sebastopol CA: OReilly, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.74
 
Head First design patterns
Tác giả: 
Sebastopol CA: OReilly, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.1
 
Programming WCF services
Tác giả: Juval Löwy
Sebastopol CA: OReilly, 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.446
 
Building Web reputation systems
Tác giả: F. Randall Farmer
Sebastopol CA: OReilly, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 006.7
 
Scaling MongoDB
Tác giả: Kristina Chodorow
Sebastopol CA: Oreilly Media Inc, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.7
 
Programming iOS 4
Tác giả: Matt Neuburg
Sebastopol CA: OReilly Media Inc, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.26
 
Developing Android applications with Adobe AIR
Tác giả: Véronique Brossier
Sebastopol CA: OReilly, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.268
 
Writing Game Center apps in iOS [electronic resource]
Tác giả: Vandad Nahavandipoor
Sebastopol CA: OReilly, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.258
 
Introduction to search with Sphinx
Tác giả: Andrew Aksyonoff
Sebastopol CA: OReilly, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 006.76
 
Head first iPhone and iPad development [electronic resource] : a learner's guide to creating objective-C applications fo...
Tác giả: Dan Pilone
Sebastopol CA: OReilly Media, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.26
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục