Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 67 kết quả
Dracula in London
Tác giả: P N Elrod
Xuất bản: New York: Ace Books, 2001
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
For those who fell
Tác giả: William C Dietz
Xuất bản: New York: Ace Books, 2004
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Crossroads [downloadable e-book]
Tác giả: Jeanne C Stein
Xuất bản: New York: Ace Books, 2011
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.6
 
The fear principle
Tác giả: B A Chepaitis
Xuất bản: New York: Ace Books, 1998
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
Learning fear
Tác giả: Barbara Chepaitis
Xuất bản: New York: Ace Books, 2000
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Resenting the hero
Tác giả: Moira J Moore
Xuất bản: New York: Ace Books, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.92
 
Academ's fury
Tác giả: Jim Butcher
Xuất bản: New York: Ace Books, 2005
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Cursor's fury
Tác giả: Jim Butcher
Xuất bản: New York: Ace Books, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Captain's fury
Tác giả: Jim Butcher
Xuất bản: New York: Ace Books, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Into the alternate universe ; and, Contraband from outer space
Tác giả: A Bertram Chandler
Xuất bản: New York: Ace Books, 1964
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.3
 

Truy cập nhanh danh mục