Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 14 kết quả
The secrets of great sales management
Tác giả: Simpkins Robert A
Xuất bản: : American Management Association, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  658.81
 
When goliaths clash
Tác giả: Guttman Howard M
Xuất bản: : American Management Association, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  658.4053
 
Face it
Tác giả: Art Horn
Xuất bản: : American Management Association, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  650.13
 
Debugging : the 9 indispensable rules for finding even the most elusive software and hardware problems
Tác giả: David J Agans
Xuất bản: New York: American Management Association, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.14
 
Translating strategy into shareholder value
Tác giả: Trotta Raymond J
Xuất bản: : American Management Association, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  658.15
 
Supply chain excellence
Tác giả: Peter Bolstorff
Xuất bản: : American Management Association, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  658.7
 
The supply chain imperative
Tác giả: Dale Neef
Xuất bản: : American Management Association, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  658.72
 
World class reliability
Tác giả: Bhote Keki R, Bhote Adi K
Xuất bản: : American Management Association, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  620.00452
 
How great decisions get made
Tác giả: Don Maruska
Xuất bản: : American Management Association, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  658.4036
 
The AMA trainers' activity book
Tác giả: Nilson Carolyn D
Xuất bản: : American Management Association, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  658.3124
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục