Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 110 kết quả
Queen of sorcery
Tác giả: Rick Riordan, Rick Riordan cm
Xuất bản: : Ballantine Books, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
Pegasus in flight
Tác giả: Daniel Silva, Daniel Silva cm
Xuất bản: : Ballantine Books, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
Wizard of the Winds
Tác giả: Jonathan Littell, Jonathan Littell cm
Xuất bản: : Ballantine Books, 2009
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
The spoils of war
Tác giả: Michael Reaves, Steve Perry cm Michael Reaves
Xuất bản: : Ballantine Books, 1994
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
The Howling Stones
Tác giả: Barbara Bradley Hagerty, Barbara Bradley Hagerty cm
Xuất bản: : Ballantine Books, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
The Passage: A Novel
Tác giả: Richard Laymon, Richard Laymon cm
Xuất bản: : Ballantine Books, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
The Paris Wife: A Novel
Tác giả: Christopher Kimball, Christopher Kimball cm
Xuất bản: : Ballantine Books, 2011
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
A Singular Hostage
Tác giả: Margaret Atwood, Margaret Atwood cm
Xuất bản: : Ballantine Books, 2002
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.6
 
Bloodshot
Tác giả: Rachel Gibson, Rachel Gibson cm
Xuất bản: : Ballantine Books, 2011
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.6
 
Voyage from yesteryear
Tác giả: Laura Joh Rowland, Laura Joh Rowland cm
Xuất bản: : Ballantine Books, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  823.914
 

Truy cập nhanh danh mục