Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 6 kết quả
Islamic history [electronic resource]
Tác giả: Laura Etheredge
Xuất bản: New York NY: Britannica Educational Pub in association with Rosen Educational Services, 2010
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  909
 
The Britannica guide to explorers and explorations that changed the modern world [electronic resource]
Tác giả: Larry Pletcher
Xuất bản: New York: Britannica Educational Pub in association with Rosen Educational Services, 2010
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  910.9
 
The culture of India
Tác giả: Kathleen Kuiper
Xuất bản: New York NY: Britannica Educational Pub in association with Rosen Educational Services, 2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  954
 
Mesopotamia [electronic resource] : the world's earliest civilization
Tác giả: Kathleen Kuiper
Xuất bản: ew York NY: Britannica Educational Pub in association with Rosen Educational Services, 2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  935
 
Ancient Egypt [electronic resource]
Tác giả: Sherman Hollar
Xuất bản: New York: Britannica Educational Pub in association with Rosen Educational Services, 2012
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  932
 
Islamic history
Tác giả: Laura Etheredge
Xuất bản: New York NY: Britannica Educational Pub in association with Rosen Educational Services, 2010
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  909.09767
 
1

Truy cập nhanh danh mục