Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 43 kết quả
Calculus
Tác giả: James Stewart
Xuất bản: Belmont CA: BrooksCole Cengage Learning, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  515
 
General, organic, and biological chemistry
Tác giả: H Stephen Stoker
Xuất bản: Australia United States: BrooksCole Cengage Learning, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  540
 
College algebra : concepts & contexts
Tác giả: James Stewart, Phyllis Panman, Lothar Redlin, Saleem Watson
Xuất bản: Belmont CA: BrooksCole Cengage Learning, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.9
 
Calculus of a single variable : early transcendental functions
Tác giả: Ron Larson, Bruce H Edwards
Xuất bản: Australia United States: BrooksCole Cengage Learning, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  515
 
Basic college mathematics : a text/workbook
Tác giả: Charles P McKeague
Xuất bản: Belmont CA Singapore: BrooksCole Cengage Learning, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510
 
Doing data analysis with SPSS version 18.0
Tác giả: Robert H Carver, Jane Gradwohl Nash
Xuất bản: Boston MA: BrooksCole Cengage Learning, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  300.285555
 
Chemistry : an atoms first approach
Tác giả: Steven S Zumdahl, Susan A Zumdahl
Xuất bản: Bellmont CA: BrooksCole CENGAGE Learning, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  540
 
Algebra for college students
Tác giả: Jerome E Kaufmann, Karen L Schwitters
Xuất bản: Belmont CA: BrooksCole Cengage Learning, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512
 
Basic mathematics
Tác giả: Charles P McKeague
Xuất bản: Australia United States: BrooksCole Cengage Learning, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510
 
Algebra and trigonometry with analytic geometry
Tác giả: Earl William Swokowski, Jeffery A Cole
Xuất bản: Belmont CA: BrooksCole Cengage Learning, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.13
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục