Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 118 kết quả
CCNP BSCI exam certification guide
Tác giả: Clare Gough
Xuất bản: Indianapolis: Cisco, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  004.6
 
Cisco network design solutions for small-medium businesses
Tác giả: Peter Rybaczyk
Xuất bản: Indianapolis: Cisco, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  004.65
 
LAN switching first-step
Tác giả: Matthew Castelli
Xuất bản: Indianapolis: Cisco, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  004.68
 
Cisco LAN switching fundamentals
Tác giả: David Barnes, Basir Sakandar
Xuất bản: Indianapolis: Cisco, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  004.68
 
Optical network design and implementation
Tác giả: Vivek Alwayn
Xuất bản: Indianapolis: Cisco, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  621.3827
 
First mile access networks and enabling technologies
Tác giả: Ashwin Gumaste, Tony Antony
Xuất bản: Indianapolis: Cisco, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  004.67
 
Cisco CallManager best practices
Tác giả: Salvatore Collora, Ed Leonhardt, Anne Smith
Xuất bản: Indianapolis: Cisco, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  004.6
 
Top-down network design
Tác giả: Priscilla Oppenheimer
Xuất bản: Indianapolis: Cisco, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  004.65
 
CCNP practical studies : remote access : CCNP self-study
Tác giả: Wesley Shuo
Xuất bản: Indianapolis: Cisco, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  004.6076
 
Signaling System No. 7 (SS7/C7) : protocol, architecture, and services
Tác giả: Lee Dryburgh, Jeff Hewett
Xuất bản: Indianapolis: Cisco, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  621.382
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục