Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Only you can save mankind
Tác giả: Terry Pratchett, David Scutt
Xuất bản: London: Corgi, 1993
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.914
 
City of terrors
Tác giả: Michael A Stackpole
Xuất bản: London: Corgi, 1986
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  793
 
Rivals
Tác giả: Jean M Auel, Jean M Auel cm
Xuất bản: : Corgi, 2011
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  823.914
 
The Man Who Made Husbands Jealous
Tác giả: John Yoo, John Yoo cm
Xuất bản: : Corgi, 2011
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  823.914
 
Bravo two zero
Tác giả: Matthew Kneale, Matthew Kneale cm
Xuất bản: : Corgi, 1994
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (epub)
ddc:  956.704428
 
Diana's story
Tác giả: Deric Longden
Xuất bản: London: Corgi, 1993
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.19683
 
Pyramids
Tác giả: Terry Pratchett
Xuất bản: : Corgi, 1990
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.914
 
Notes from a Small Island
Tác giả: Brenda Jackson, Brenda Jackson cm
Xuất bản: : Corgi Audio, 2010
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (epub)
ddc:  914.204859
 
1

Truy cập nhanh danh mục