Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 10 kết quả
An introduction to applied linguistics : from practice to theory
Tác giả: Alan Davies
Xuất bản: Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  418
 
A historical phonology of English
Tác giả: Donka Minkova
Xuất bản: Edinburgh: Edinburgh University Press, 2014
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  421.5
 
Cognitive linguistics : an introduction
Tác giả: Vyvyan Evans, Melanie C Green
Xuất bản: Edinburgh: Edinburgh University Press, 2006
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  415
 
Key ideas in linguistics and the philosophy of language
Tác giả: Siobhan Chapman, Christopher Routledge
Xuất bản: Edinburgh: Edinburgh University Press, 2009
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  410.1
 
An introduction to English syntax
Tác giả: J E Miller
Xuất bản: Edinburgh: Edinburgh University Press, 2001
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.2
 
An introduction to English phonology
Tác giả: April M S McMahon
Xuất bản: : Edinburgh University Press, 2002
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  421
 
An Introduction to Old English
Tác giả: Richard Hogg
Xuất bản: : Edinburgh University Press, 2002
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428
 
The semantics of word formation and lexicalization
Tác giả: Pius ten Hacken, Claire Thomas
Xuất bản: Edinburgh: Edinburgh University Press, 2013
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  415.92
 
An introduction to English morphology : words and their structure
Tác giả: Andrew Carstairs-McCarthy
Xuất bản: Edinburgh: Edinburgh University Press, 2002
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  425
 
An introduction to English semantics and pragmatics
Tác giả: Patrick Griffiths
Xuất bản: Edinburgh: Edinburgh University Press, 2006
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  420.143
 
1

Truy cập nhanh danh mục