Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 5 kết quả
How to Own an Identity [electronic resource]
Tác giả: Ryan Russell, Raven Alder, Jay Beale, Riley Eller, Brian Hatch, Chris Hurley, Jeff Moss, Tom Parker, Peter A Riley
Xuất bản: San Diego: Syngress Press Imprint Elsevier Science Technology Books, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
BigNum Math : Implementing Cryptographic Multiple Precision Arithmetic [electronic resource]
Tác giả: Tom St Denis
Xuất bản: San Diego: Syngress Press Imprint Elsevier Science Technology Books, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.7
 
C# for Java Programmers
Tác giả: Harold Cabrera, Brian Bagnall, Philip Chen, Jeremy Faircloth, Stephen Goldberg
Xuất bản: San Diego: Syngress Press Imprint Elsevier Science Technology Books, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
Microsoft Log Parser Toolkit : A Complete Toolkit for Microsoft's Undocumented Log Analysis Tool [electronic resource]
Tác giả: Gabriele Giuseppini, Mark Burnett
Xuất bản: San Diego: Syngress Press Imprint Elsevier Science Technology Books, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.713
 
C#. Net Developer's Guide
Tác giả: Cameron Wakefield, Joseph Albahari, Greg Hack, Wei-Meng Lee, Saurabh Nandu, Adrian Turtschi, Jason Werry
Xuất bản: San Diego: Syngress Press Imprint Elsevier Science Technology Books, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
1

Truy cập nhanh danh mục