Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 273 kết quả
Fitness illustrated
Tác giả: Brian J Sharkey
Xuất bản: Champaign Ill: Human Kinetics, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.7
 
Plyometrics elektronisk ressurs
Tác giả: Donald A Chu
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.71
 
Stronger legs & lower body
Tác giả: Tim Bishop
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.71
 
Powerlifting
Tác giả: Dan Austin, Bryan Mann
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, 2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.41
 
Body trainer for men [electronic resource]
Tác giả: Ray Klerck
Xuất bản: Champaign Illinois: Human Kinetics, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.71081
 
Kettlebell training
Tác giả: Steve Cotter
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.713
 
Biophysical foundations of human movement
Tác giả: Bruce Abernethy
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  612.7
 
Fitness weight training
Tác giả: Thomas R Baechle, Roger W Earle
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.7
 
Handbook of neurological sports medicine : concussion and other nervous system Injuries in the athlete
Tác giả: Anthony L Petraglia, Julian E Bailes, Arthur L Day
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, 2015
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  617.1
 
Pilates anatomy
Tác giả: Rael Isacowitz, Karen S Clippinger
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.7
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục