Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 103 kết quả
Fitness illustrated
Tác giả: Brian J Sharkey
Xuất bản: Champaign Ill: Human Kinetics, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.7
 
Developing agility and quickness
Tác giả: Jay Dawes, Mark Roozen
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  613.71
 
Developing endurance
Tác giả: Ben Reuter
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  613.7
 
The max muscle plan
Tác giả: Brad Schoenfeld
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  613.7
 
Bodyweight strength training anatomy
Tác giả: Bret Contreras
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  613.7
 
Plyometrics elektronisk ressurs
Tác giả: Donald A Chu
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.71
 
Stronger legs & lower body
Tác giả: Tim Bishop
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.71
 
Body trainer for men [electronic resource]
Tác giả: Ray Klerck
Xuất bản: Champaign Illinois: Human Kinetics, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.71081
 
Kettlebell training
Tác giả: Steve Cotter
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.713
 
Biophysical foundations of human movement
Tác giả: Bruce Abernethy
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  612.7
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục