Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 136 kết quả
Powerlifting
Tác giả: Dan Austin, Bryan Mann
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, 2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.41
 
Sport psychology for coaches
Tác giả: Damon Burton, Thomas D Raedeke
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.01
 
Dave Bing : a life of challenge ; foreword by Kareem Abdul-Jabbar
Tác giả: Drew Sharp
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, 2013
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.323092
 
Mastering mountain bike skills
Tác giả: Brian Lopes, Lee McCormack
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.6
 
Dance improvisations : warm-ups, games and choreographic tasks
Tác giả: Justine Reeve
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  792.8
 
Beginning modern dance
Tác giả: Miriam Giguere
Xuất bản: Stanningley Leeds United Kingdom Champaign IL: Human Kinetics, 2014
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  792.8
 
Dance imagery for technique and performance
Tác giả: Eric N Franklin
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, 2014
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  792.807
 
Coaching softball technical and tactical skills
Tác giả:
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.3578
 
Daniels' running formula
Tác giả: Jack Daniels
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.42
 
Starguard : best practices for lifeguards
Tác giả: Jill E White
Xuất bản: Champaign Ill: Human Kinetics, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  797.210289
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục