Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 80 kết quả
Genomics protocols
Tác giả: Ramn Elaswarapu, Michae Starkey
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.86078
 
DNA methylation protocols
Tác giả: Ken I Mills, Bernie H Ramsahoye
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.86
 
RT-PCR protocols
Tác giả: Joe O'Connell
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.43
 
HPLC of peptides and proteins : methods and protocols
Tác giả: Marie-Isabe Aguilar
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572
 
Two-hybrid systems : methods and protocols
Tác giả: Paul N MacDonald
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572
 
Developmental biology protocols
Tác giả: Cecilia W Lo, Rocky S Tuan
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.8
 
Cell cycle control : mechanisms and protocols
Tác giả: Gav Brooks, Tim Humphrey
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.8
 
Plant secondary metabolites elektronisk ressurs
Tác giả: Harinder P S Makkar, Klaus Becker, P Siddhuraju
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.42
 
Protein NMR techniques [elektronisk ressurs]
Tác giả: A Kristina Downing
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.6
 
Genomic imprinting : methods and protocols
Tác giả: Andrew Ward
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.8
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục