Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Pediatric obesity : etiology, pathogenesis, and treatment
Tác giả: Michael Freemark
Xuất bản: New York: Humana Press, 2010
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  2010 K-742
 
Carotenoids and human health
Tác giả: Sherry A Tanumihardjo
Xuất bản: New York: Humana Press, 2013
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  2013 C-334
 
Immobilization of enzymes and cells
Tác giả: Jose M Guisan
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press, 2006
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  2006 G-216
 
Epigenetics and gene expression in cancer, inflammatory and immune diseases
Tác giả: David J MacEwan, Barbara Stefanska
Xuất bản: New York NY: Humana Press, 2017
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  2017 C-631
 
Challenging cases in allergy and immunology
Tác giả: Massoud Mahmoudi
Xuất bản: Dordrecht New York: Humana Press, 2009
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  2009 K-128
 
Cell death signaling in cancer biology and treatment
Tác giả: Daniel Eric Johnson
Xuất bản: New York: Humana Press, c2013
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  2013 C-472
 
Recombinant protein production in yeast : methods and protocols
Tác giả: Roslyn M Bill
Xuất bản: New York: Humana Press, c2012
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  579.562
 
Histamine receptors as drug targets
Tác giả: Madeleine Ennis, Ekaterini Tiligada
Xuất bản: New York NY: Humana Press Springer, 2017
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  2017 E-031
 
1

Truy cập nhanh danh mục