Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 12 kết quả
DNA replication : methods and protocols
Tác giả: Jacob Z Dalgaard, Sonya Vengrova
Xuất bản: New York: Humana Press, 2015
Bộ sưu tập: Tham khảo
eBook (pdf)
ddc:  572.8645
 
Carbohydrate-based vaccines : methods and protocols
Tác giả: Bernd Lepenies
Xuất bản: New York: Humana Press, 2015
Bộ sưu tập: Tham khảo
eBook (pdf)
ddc:  615.372
 
Protein microarray for disease analysis : methods and protocols
Tác giả: Catherine J Wu
Xuất bản: New York NY: Humana Press, c2011
Bộ sưu tập: Tham khảo
eBook (pdf)
 
Cancer stem cells in solid tumors
Tác giả: Alison Lawrie Allan
Xuất bản: New York: Humana Press, 2011
Bộ sưu tập: Tham khảo
eBook (pdf)
ddc:  616.994071
 
Oncolytic viruses : methods and protocols
Tác giả: David H Kirn, Ta-Chiang Liu, Stephen H Thorne
Xuất bản: New York: Humana Press, c2012
Bộ sưu tập: Tham khảo
eBook (pdf)
ddc:  W1
 
Epiblast stem cells : methods and protocols
Tác giả: Ramiro Alberio
Xuất bản: New York: Humana Press, 2013
Bộ sưu tập: Tham khảo
eBook (pdf)
ddc:  616.02774
 
Capillary electrophoresis : methods and protocols
Tác giả: Philippe Schmitt-Kopplin
Xuất bản: New York: Humana Press, 2016
Bộ sưu tập: Tham khảo
eBook (pdf)
ddc: 
 
Food allergens : methods and protocols
Tác giả: Marcos J C Alcocer, Jing Lin
Xuất bản: New York NY: Humana Press, 2017
Bộ sưu tập: Tham khảo
eBook (pdf)
ddc:  616.975
 
Meiosis
Tác giả: Scott Keeney
Xuất bản: Dordrecht New York: Humana Press, c2009
Bộ sưu tập: Tham khảo
eBook (pdf)
ddc: 
 
Kinase inhibitors : methods and protocols
Tác giả: Bernh Kuster
Xuất bản: New York: Humana Press Springer, 2012
Bộ sưu tập: Tham khảo
eBook (pdf)
ddc:  572.792
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục