Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 22 kết quả
Library and information center management
Tác giả: Robert D Stueart, Barbara B Moran
Xuất bản: Westport Conn: Libraries Unlimited, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  025.1
 
Teens, technology, and literacy : or, Why bad grammar isn't always bad
Tác giả: Linda W Braun
Xuất bản: Westport Conn: Libraries Unlimited, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  373.133
 
Guide to information sources in mathematics and statistics
Tác giả: Martha A Tucker, Nancy D Anderson
Xuất bản: Westport Conn: Libraries Unlimited, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  026.5
 
Basic research methods for librarians
Tác giả: Lynn Silipigni Connaway, Ronald R Powell
Xuất bản: Santa Barbara Calif: Libraries Unlimited, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  020
 
Understanding manga and anime
Tác giả: Robin E Brenner
Xuất bản: Westport Conn: Libraries Unlimited, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  025.2
 
Subject headings for school and public libraries : an LCSH/Sears companion
Tác giả: Joanna F Fountain
Xuất bản: Englewood Colo: Libraries Unlimited, 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  025.4
 
Folktales from the Japanese countryside
Tác giả: Hiroko Fujita, Miki Sakurai, Fran Stallings, Harold Wright
Xuất bản: Westport Conn: Libraries Unlimited, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  398.20952
 
Fluent in fantasy : a guide to reading interests [electronic resource]
Tác giả: Diana Tixier Herald
Xuất bản: Englewood Colo: Libraries Unlimited, 1999
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  016.808838766
 
100 greatest science discoveries of all time
Tác giả: Kendall F Haven
Xuất bản: Westport Conn: Libraries Unlimited, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  509
 
Librarian's handbook for seeking, writing, and managing grants
Tác giả: Sylvia D Hall-Ellis
Xuất bản: Santa Barbara Calif: Libraries Unlimited, 2011
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  025.11
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục