Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 20 kết quả (0.0199944 giây)
Spring dynamic modules in action
Tác giả: Arnaud Cogoluègnes
Stamford: Manning Publications Co, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.133
 
Programming the TI-83 plus/TI-84 plus [electronic resource]
Tác giả: Christopher R Mitchell
Shelter Island NY: Manning Publications Co, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 519.50285
 
SharePoint 2010 Web parts in action [electronic resource]
Tác giả: Wictor Wilň
Stamford: Manning Publications Co, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 004.682
 
Machine learning in action
Tác giả: Peter Harrington
Shelter Island NY: Manning Publications Co, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 006.3
 
WPF in action with Visual Studio 2008 : covers Visual Studio 2008 SP1 and .Net 3.5 SP1
Tác giả: Arlen S Feldman
Greenwich CT: Manning Publications Co, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 006.7882
 
Lucene in action
Tác giả: Otis Gospodnetić
Greenwich CT: Manning Publications Co, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.133
 
PHP in Action : objects, design, agility
Tác giả: Dagfinn Reiersøl
Greenwich CT: Manning Publications Co, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.2762
 
Spring in action
Tác giả: Craig Walls
Greenwich CT: Manning Publications Co, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.276
 
EJB 3 in action
Tác giả: Debu Panda
Greenwich CT: Manning Publications Co, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.133
 
OpenStack in action
Tác giả: V. K. Cody Bumgardner
Shelter Island New York: Manning Publications Co, 2016
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 004.5
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục