Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 60 kết quả
The Prostitution of Sexuality
Tác giả:
Xuất bản: New York London: NYU Press, 1995
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  306.74
 
Queer Words, Queer Images
Tác giả:
Xuất bản: New York London: NYU Press, 1994
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
A Republic of Men
Tác giả:
Xuất bản: New York London: NYU Press, 1998
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Romantic Outlaws, Beloved Prisons
Tác giả:
Xuất bản: New York London: NYU Press, 1996
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  364.3
 
The Scar That Binds
Tác giả:
Xuất bản: New York London: NYU Press, 1998
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Self and Other
Tác giả:
Xuất bản: New York London: NYU Press, 1991
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Seriatim
Tác giả:
Xuất bản: New York London: NYU Press, 1998
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
The Slave Soul of Russia
Tác giả:
Xuất bản: New York London: NYU Press, 1995
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  947
 
The Smart Culture
Tác giả:
Xuất bản: New York London: NYU Press, 1998
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Christianity and the Holocaust of Hungarian Jewry
Tác giả:
Xuất bản: New York London: NYU Press, 1993
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 

Truy cập nhanh danh mục