Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 87 kết quả
Version control with Git [electronic resource]
Tác giả: Jon Loeliger
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly Media Inc, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
Scaling MongoDB
Tác giả: Kristina Chodorow
Xuất bản: Sebastopol CA: Oreilly Media Inc, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.7
 
Programming iOS 4
Tác giả: Matt Neuburg
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly Media Inc, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.26
 
The productive programmer
Tác giả: Neal Ford
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly Media Inc, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
Programming F♯
Tác giả: Chris Smith
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly Media Inc, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
Microsoft OneNote 2010 plain & simple
Tác giả: Pete Weverka
Xuất bản: Sebastopol California: OReilly Media Inc, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.5
 
Supercharged JavaScript graphics
Tác giả: Raffaele Cecco
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly Media Inc, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.7
 
Mercurial : the definitive guide
Tác giả: Bryan O'Sullivan
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly Media Inc, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
Cloud application architectures : [building applications and infrastructure in the Cloud]
Tác giả: George Reese
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly Media Inc, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.76
 
Just a Geek
Tác giả: Alexander Kent, Alexander Kent cm
Xuất bản: : OReilly Media Inc, 2004
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (epub)
ddc:  791.45028092
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục