Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 13 kết quả
I can do that! Woodworking projects
Tác giả: David Thiel
Xuất bản: Cincinnati Ohio: Popular Woodworking Books, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  684
 
I can do that! Woodworking projects
Tác giả: David Thiel
Xuất bản: Cincinnati Ohio: Popular Woodworking Books, c2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  684.08
 
Popular woodworking practical shop math : portable, accurate, complete
Tác giả: Tom Begnal
Xuất bản: Cincinnati Ohio: Popular Woodworking Books, c2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  684.080151
 
The perfect edge : the ultimate guide to sharpening for woodworkers
Tác giả: Ron Hock
Xuất bản: Cincinnati Ohio: Popular Woodworking Books, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  684
 
Arts & Crafts Furniture Anyone Can Make elektronisk ressurs
Tác giả: David Thiel
Xuất bản: Cincinnati Ohio: Popular Woodworking Books, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  684.08
 
Classic arts & crafts furniture you can build
Tác giả: Andy Schultz
Xuất bản: Cincinnati Ohio: Popular Woodworking Books, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  684.1
 
Danny Proulx's cabinet doors and drawers : a comprehensive "how-to" guide
Tác giả: Danny Proulx
Xuất bản: Cincinnati Ohio: Popular Woodworking Books, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  684.1
 
Simply-built furniture : 25 practical projects for your home
Tác giả: Danny Proulx
Xuất bản: Cincinnati Ohio: Popular Woodworking Books, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  684
 
Building cabinets, bookcases and shelves
Tác giả:
Xuất bản: Cincinnati Ohio: Popular Woodworking Books, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  684.16
 
Crafting wooden lamps
Tác giả: Kenneth S Burton
Xuất bản: Cincinnati OH: Popular Woodworking Books, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  684.08
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục