Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 129 kết quả
Mechanics of Composite Materials with MATLAB [electronic resource]
Tác giả: G Z Voyiadjis, Peter Issa Kattan
Xuất bản: Berlin Heidelberg: SpringerVerlag Berlin Heidelberg, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621
 
Vacuum Technology [electronic resource] : Practice for Scientific Instruments
Tác giả: Nagamitsu Yoshimura
Xuất bản: Berlin Heidelberg: SpringerVerlag Berlin Heidelberg, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.55
 
Security for Web Services and Service-Oriented Architectures [electronic resource]
Tác giả: Elisa Bertino, Lorenzo Martino, Federica Paci, Anna Squicciarini
Xuất bản: Berlin Heidelberg: SpringerVerlag Berlin Heidelberg, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004
 
Crystallography and the World of Symmetry [electronic resource]
Tác giả: Sanat K Chatterjee, Robert Hull, R M Osgood, Jürge Parisi, Hans Warlimont
Xuất bản: Berlin Heidelberg: SpringerVerlag Berlin Heidelberg, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  548
 
Automotive Development Processes [electronic resource] : Processes for Successful Customer Oriented Vehicle Development
Tác giả: Julian Weber
Xuất bản: Berlin Heidelberg: SpringerVerlag Berlin Heidelberg, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.231
 
Tools for Computational Finance [electronic resource]
Tác giả: Rüdiger U Seydel
Xuất bản: Berlin Heidelberg: SpringerVerlag Berlin Heidelberg, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.015195
 
Econometrics [electronic resource]
Tác giả: Badi H Baltagi
Xuất bản: Berlin Heidelberg: SpringerVerlag Berlin Heidelberg, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.015195
 
Topological Methods in Data Analysis and Visualization [electronic resource] : Theory, Algorithms, and Applications
Tác giả: Valerio Pascucci, Hans Hagen, Julien Tierny, Xavier Tricoche
Xuất bản: Berlin Heidelberg: SpringerVerlag Berlin Heidelberg, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
 
The Evolution of Macroeconomic Theory and Policy [electronic resource]
Tác giả: Kamran Dadkhah
Xuất bản: Berlin Heidelberg: SpringerVerlag Berlin Heidelberg, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  339.5
 
Chemical Biology of the Tropics [electronic resource] : An Interdisciplinary Approach
Tác giả: Jorge M Vivanco, Tiffany Weir
Xuất bản: Berlin Heidelberg: SpringerVerlag Berlin Heidelberg, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục